Ciutat Democràtica

Pla Cor, el procés participatiu de la Rambla

El 14 de juny de 2012 es va presentar al plenari de la Rambla les conclusions del treball participatiu que s'ha fet a través dels sis eixos: morfològic, social, econòmic, mobilitat i coneixement. D'aquestes jornades per eixos i la posterior reflexió tècnica i política, a més de la diagnosi concreta de cada eix, s'ha arribat a tres conclusions que prefiguren el camí a seguir:

  • Malgrat les diferències entre els sis eixos, molts dels objectius són transversals.
  • Cal vetllar pel bon funcionament de l'estratègia proposada i fer que el treball en xarxa sigui la metodologia principal de desenvolupament.
  • No es pot pensar la Rambla sense els barris adjacents.

La Rambla té un entitat pròpia amb unes dinàmiques singulars. Les entitats participants adverteixen que cal preservar l'esperit de la Rambla i adverteixen que la pretensió de fer una Rambla nova és errònia i que cal fer una Rambla endreçada, segura, agradable i inclusiva. El treball de les jornades participatives, la reflexió tècnica i política  ha donat com a fruït un conjunt de línies estratègiques que marquen el full de ruta del PLA COR:

  • Pla inspector de la Rambla que exercirà les funcions de control i inspecció pròpies del Districte i garantirà la convivència a la Rambla.
  • Marc normatiu per a la Rambla per regular específicament a nivell urbanístic i d'activitats que es donen a la Rambla.
  • Cal treballar la mobilitat com a concepte global: transport públic, transport privat, vianants i connexions de la Rambla.
  • Elements del paisatge urbà: Es tracta de treballar per una banda les concessions, façanes, elements patrimonials i edificis catalogats i de l'altra sobre els elements de l'espai públic (seients, paviment, arbrat, il•luminació, clavegueram...)
  • Cal fomentar l'estil característic i identitari de la Rambla per tal de recuperar-la apostant pels seus aspectes culturals i patrimonials.

 Aquests tres anys de funcionament del Pla Cor han anat transformant la Rambla. Després del Pla Inspector de la Rambla i l’aprovació del Pla d’Usos de la Rambla, recentment s’ha aprovat inicialment el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla. Aquest pla especial vol preservar i potenciar els valors immaterials de la Rambla. La finalitat del pla de la intervenció urbanística es fonamenta en la necessitat que la Rambla es doti d’un instrument de protecció i ordenació integral que permeti valorar de manera global les necessitat de regulació i d’ordenació d'aquest espai. Es proposa una ordenació que vol preservar i posar en valor els trets identitaris de la Rambla, com a conjunt de patrimoni immaterial definidor de la Ciutat de Barcelona.

Fitxa del procés

Web del procés:
Web experiencia

Documentació associada

Participa!

Anònim - 16/08/2015 21:59h.
Afavorir iniciatives culturals del país. Revisar materials de souvenirs aliens Tornar a posar cadires per les Barcelonines Limitar l'espai que tenen al carrer els bars i restaurants No donar llicències a botigues amb poc artístic i/o cultural Afavorir botigues d'artesans No donar llicències a botigues i negocis internacionals