Ciutat Democràtica

XIX Audiència pública als nois i noies: Barcelona educadora i inclusiva

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació a través de la qual alumnes de diferents centres escolars de la ciutat de 6è de primària, secundària, batxillerat i també d’educació especial fan propostes a l’Ajuntament.

Cada curs, l’Audiència té uns objectius específics que giren al voltant d’un eix temàtic. Al curs 2013-2014, el tema ha estat Barcelona educadora i inclusiva.

 

Fase I: Informació i comunicació

Des de setembre 2013 el procés participatiu s’inicia amb sessions informatives i formatives adreçades al professorat i després als alumnes que hi participaran activament.

 

Fase II: Aportacions ciutadanes

Des del treball a l’aula on els alumnes  elaboren propostes i aprofundeixen en continguts relacionats amb els objectius de l’ Audiència ,es passa més endavant a  les trobades inter-centres  ( mes de desembre 2013) a les quals els nois i noies aportaran les conclusions del seu grup i acordaran un únic document,  mentre també es realitzen altres activitats conjuntes complementàries i/o de reforçament del procés.

 

Fase III: Devolució

El document consensuat es presenta durant l’Audiència Pública a l’alcalde el mes de maig 2014 on es fa el retorn del Consistori a les seves propostes. L’acte se celebra al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona  i està  presidit per l’alcalde.

Fitxa del procés

Data d'inici:
16/09/2013
Data final:
23/05/2014
Àrees involucrades:
Barcelona
Entitats o organismes involucrats:
Ajuntament de Barcelona
Web del procés:
Audiència Pública als nois i noies de la ciutat.