Ciutat Democràtica

Peatonalització del carrer Major de Sarrià.

 • Peatonalització del carrer Major de Sarrià.

Procés participatiu que pretén obrir una reflexió conjunta amb els ciutadans i ciutadanes vinculats al barri de Sarrià per avançar cap a una millora del tram superior del carrer Major de Sarrià, situat entre l’avinguda de la Reina Elisenda i el carrer General Vives (Ronda de Dalt).

Procés participatiu iniciat el 13 de juny de 2014 amb la realització d’una reunió de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Sarrià i que  finalitzarà el 4t trimestre del 2014.

Fase I: Sessió participativa, 26 de juny

Es presentaran les diferents alternatives de reurbanització del carrer Major de Sarrià i els condicionants tècnics de cadascuna d’elles. A continuació es farà una explicació de les fases del procés participatiu que s’inicia, l’objectiu que es persegueix i la metodologia de treball en 4 ò 5 grups heterogenis ( veïns, comerciants, representants associatius, institucionals, etc.) amb dinamització del treball grupal i del plenari on s’exposaran les conclusions dels grups participants dirigit per una organització externa durant la sessió.

Amb posterioritat a la sessió participativa es farà el retorn dels resultats:  (per correu electrònic i/o sessió de retorn de resultats), previst per a  principis de juliol 2014

Fase II:  Enquesta ciutadana  (setembre – octubre 2014)

Objectius

  a)     Informar sobre les alternatives que planteja el projecte

  b)     Conèixer el posicionament dels veïns i les veïnes de l’entorn del carrer Major de Sarrià

   

  Resultats Fase I: Sessió participativa de 26 de juny:

  El present informe recull els resultats de les aportacions veïnals fetes en la sessió participativa. Aquestes conclusions es lliuraran als representants polítics i als serveis tècnics del districte de Sarrià – Sant Gervasi per tal que valorin la viabilitat de les propostes recollides amb l’objectiu de incorporar-les, en la mesura que sigui possible, al projecte de reurbanització.

  Tanmateix, aquest informe també ha de servir per a què les persones que han participat disposin d’un document de retorn de les seves aportacions i per a què els veïns i les veïnes que no hi han assistit puguin conèixer les conclusions a les que s’ha arribat.

  Tot seguit es presenta un síntesi que resumeix les aportacions recollides en els 3 grups de treball. En el cas que es vulgui consultar al detall les aportacions de cada grup de treball es pot veure en els buidatges que hi ha als annexos del document.

   

  Sobre el model de carrer desitjat

  A l’inici de la dinàmica de cada grup de treball s’ha fet una ronda de presentacions i s’ha convidat, en un torn de paraules, a cada participant a donar la seva opinió sobre quin és el model de carrer desitjat complementant la següent frase:

  “Volem que el tram superior de Major de Sarrià sigui un carrer...”

  Accessible per a les persones. En el tres grups de treball s’està d’acord en que el futur tram

  superior de Major de Sarrià sigui un carrer on es prioritzi la mobilitat a peu de les persones per davant dels vehicles. Vàries intervencions han proposat que sigui un carrer on es pugui passejar, on es millori l’accessibilitat a l’espai públic de les persones amb mobilitat reduïda i que aporti benestar i comoditat als veïnat. En definitiva un carrer accessible que esdevingui un espai de trobada veïnal augmentant qualitat de vida al barri. En clau de proposta es comenta que mentre no hi hagi pressupost per a iniciar les obres de remodelació del carrer, es podrien fer alguns arranjaments a les voreres per a millorar l’accessibilitat.

  Comercial: Com diu un participant “El comerç és la vida d’un barri”. Per aquest motiu els tres grups de treball s’imaginen un nou tram superior de Major de Sarrià on el teixit comercial i la seva activitat puguin jugar un paper actiu de dinamització de la vida del barri. En aquest sentit els comerciants proposen que es tingui en compte aquells condicionants que els pugui ajudar en la gestió dels seus comerços, com per exemple: la càrrega i la descàrrega.

  Amb moviment i vida al carrer. En dos dels grups de treball es visualitza un carrer on hi passin “coses”, on es promogui el moviment de persones, d’iniciatives ciutadanes i comercials.

  Amb transport públic. Hi ha un ampli consens, en dos grups de treball , en identificar que el tram superior de Major de Sarrià fa una pendent continua on, sobretot, la gent gran te dificultats per a moure’s a peu. En aquest sentit es proposa que el bus del barri pugui circular per a facilitar la mobilitat de la gent del barri.

  Amb continuïtat. En dos grups de treball s’està d’acord en que se li ha de donar una continuïtat al tram inferior i tram superior del carrer Major de Sarrià. És a dir, que es visualitzin els dos trams de carrer com un únic carrer amb un mateix criteri urbanístic.

  Compartit per les persones i el vehicles. Un participant en un grup i una altre en un altre grup proposen que sigui un carrer on es permeti la circulació de vehicles a velocitat moderada i que a la vegada es faciliti que les persones hi puguin anar a peu amb tranquil·litat. Aquesta proposta no genera l’acord de la resta de participants dels seus grups.

   

  Propostes de millora i aspectes a tenir en compte

  Tot seguit en cada grup de treball s’ha convidat als participants a treballar en petits grups de treball, per a fer propostes sobre aquells temes que poden condicionar la tipologia de carrer. Els temes que es posen a debat son:

  · Mobilitat: alternatives d’aparcament, model de gestió i distribució de mercaderies i transport públic.

  · Mobiliari i verd urbà: enllumenat, bancs, recollida d’escombraries, arbrat, jardineres, etc.

  · Usos ciutadans i comercials: terrasses, fires, comerç al carrer, activitats lúdiques, festes, etc

  A continuació es presenta una síntesi dels resultats dels 3 grups de treball. Per a facilitar la comprensió de les propostes es posa en negreta el títol del tema i la idea força de la proposta i amb cursiva l’explicació del dinamitzador/a.

   

  Mobilitat.

  Pas del bus de barri pel tram superior de Major de Sarrià (a partir del carrer Ramon Miquel Planes). En els 3 grups de treball es veu la necessitat que el bus de barri passi pel tram superior de Major de Sarrià, ja que hi ha gent gran que el necessita per a fer els seus desplaçaments pel barri. En dos grups de treball es proposa que el bus de barri accedeixi al tram superior pel carrer Ramon Miquel Planes i a partir d’aquest punt mantenir el seu trajecte actual fins al carrer General Vives.

  El 66 per la via Augusta i recuperar la parada de l’IQS. Amb aquesta proposta, que parteix d’un fort consens en un grup de treball, els participants comenten que es milloraria l’accessibilitat amb transport públic al tram superior de Major de Sarrià.

  Ampliar horaris i planificar les zones per a les càrregues i descàrregues comercials. En els 3 grups de treball es proposa que els horaris de les càrregues i descàrregues siguin amplis per a poder facilitar la feina dels comerciants. Segons els participants en qualsevol dels models de carrer, cal tenir present que els comerços necessitaran espais de càrrega i descàrrega. Per això, és important planificar i que quedin ben delimitades on seran aquestes zones i com serà l’abastament dels comerços per tal de garantir que l’accés dels vehicles comercials es faci de manera organitzada.

  Espais per a que els vehicles puguin fer una parada puntual (mobilitat reduïda i compres pesades). Tenint en compte que en un carrer amb plataforma única no es pot aparcar, es considera necessari (en dos grup de treball) que hi hagi espais on es pugui parar el cotxe de manera puntual i només en casos especials com per abaixar una persona amb mobilitat reduïda o per aquells clients que fan compres pesades.

  Aparcaments alternatius a la Via Augusta i al Mercat de Sarrià. Algunes propostes d’alternatives d’aparcament són, segons els participants, a la zona del “desert de Sarrià”; l’avinguda de Josep Vicenç Foix; la plaça del Pare Victòria i els descampats que hi ha a la part superior i inferior del carrer de l’Institut Químic de Sarrià (enfront de l’IQS). Deixant clar sempre que la prioritat de la gran majoria de participants és que el tram superior de Major de Sarrià, un cop reurbanitzat, hauria de quedar sense places d’aparcament. Un grup de treball proposa l’obertura de l’aparcament del Mercat de Sarrià les 24 hores del dia

  Autorització als comerciants per aparcar a la Zona Verda. En un grup de treball varis comerciants presents proposen que se’ls concedeixi la targeta per a poder aparcar a la Zona Verda.

  Arranjament dels guals per evitar caigudes. Hi ha participants que proposen que s’arreglin els guals, mentre no comencin les obres, ja que aquests provoquen caigudes dels vianants.

  Bona senyalització viària. Les persones participants, en un grup de treball, comenten que a vegades és difícil transitar pel barri per la confluència de carrers petits i els sentits únics i obligats. A més, sovint hi ha vehicles que es confonen i passen per un mateix carrer vàries vegades fins que donen amb el camí correcte. Per això, consideren important millorar la senyalització i les indicacions viàries per facilitar la circulació.

   

  Mobiliari i verd urbà:

  Bancs. Hi ha un consens general, en els 3 grups de treball en la instal·lació de bancs per a promoure espais de trobada, de conversa i per a que la gent gran hi pugui reposar.

  Arbres i jardineres. En els 3 grups de treball hi ha l’acord en que es plantin arbres en el nou tram de carrer. En un grup de treball s’afegeix que també es col·loquin jardineres amb plantes de temporada. En un altres grup, tot i que es proposa plantar arbres al llarg de tot el carrer, es reconeix que és sobretot a la primera part, és a dir, a la part on no hi hagi circulació on es fa més important. En el debat, alguns participants matisen que cal tenir en compte que els arbres que s’hi instal·lin no poden tenir arrels gaire profundes o grans per evitar que es faci malbé el paviment.

  Modernització de l’enllumenat. En un grup de treball hi ha la visió que amb un enllumenat bo del carrer milloraria en termes de seguretat i de qualitat de vida la zona. En un altre grup de treball, alguns participants, comenten que els fanals baixos són més moderns i acollidors. Consideren que serien una bona opció per a la part del carrer per a vianants ja que per una banda il·luminen millor el carrer i per l’altra, evitarien que els vehicles que hi poguessin accedir, no hi aparquessin a qualsevol lloc.

  Recollida d’escombraries. En relació al sistema de recollida d’escombraries no hi ha una visió de consens. Un dels grup proposa en el cas que el carrer, o una part, sigui plataforma única (sense circulació o amb prioritat invertida) es podrien soterrar els contenidors per fer el carrer més agradable, reduir els obstacles físics i les olors. El tècnic de mobilitat l’Ajuntament de Barcelona comenta que aquesta proposta és poc factible ja que fer una instal·lació d’aquest tipus és molt costosa i a més no està exempta de problemes com sorolls a l’hora de la recollida, entre d’altres. Un altre grup proposa mantenir els sistema actual de recollida, reubicant els contenidors als carrers laterals.

  Arranjament de la xarxa de cables. Actualment hi ha molts cables de la llum i altres serveis que pengen de les façanes i fins i tot alguns estan a l’abast de la gent. A més de fer mal efecte, poden arribar a ser perillosos i per això, en un grup de treball, es proposa que les companyies es facin càrrec o buscar solucions com soterrar-los o arranjar-los.

  Adequació del clavegueram per evitar inundacions. Com que el carrer té una pendent contínua, quan plou, l’aigua baixa fins a la part inferior, on es pot acumular i causar inundacions o altres danys. Per això, en un grup de treball s’apunta, que és important preveure  una bona xarxa de clavegueram i baixants per evitar una concentració d’aigua i unes possibles inundacions.

  Paviment resistent i cuidat. Segons un grup de treball, és important comptar amb un bon paviment per garantir una bona accessibilitat (a peu, en cadira de rodes, etc.) i evitar incidents com relliscades o ensopegades. Per això, si es fa una remodelació del carrer, caldrà que s’hi instal·li un paviment que sigui resistent i mantenir-lo en bon estat.

   

  Usos ciutadans i comercials

  Terrasses de bars. Referent a les terrasses dels bars no hi ha una visió unitària sobre el tema. En un grup de treball es pregunten que diu la normativa municipal respecte l’obertura de terrasses i en aquest sentit els hi agradaria tenir la informació abans de donar la seva opinió. En un altre grup es proposa que els bars poguessin posar terrassa a la primera part del carrer, en la zona per a vianants. En el tercer grup de treball, segons la visió majoritària es prioritari la tranquil·litat veïnal per sobre la “festa nocturna” i el soroll de les terrasses dels bars.

  Fires, comerç al carrer, activitats lúdiques i festes. Dos grups de treball estan d’acord que aquests tipus d’activitats dona vida i qualitat de vida al carrer i al barri. Es planteja aprofitar la part del carrer sense circulació per organitzar fires i altres iniciatives comercials que dinamitzin el carrer.

   

  TIPOLOGIA DE CARRER

  Per a tancar la dinàmica dels grups de treball i amb l’objectiu de definir la tipologia de carrer que s’ajusti a les propostes i concrecions que s’han realitzat per cada un dels calaixos temàtics, es pregunta als participants de cada grup:

  Quin tipus de carrer encaixa millor amb les vostres propostes?

  En els 3 grups de treball es fan les següents propostes:

  1. Plataforma única sense circulació i plataforma amb prioritat invertida. Plataforma única sense circulació des de el passeig de la Bonanova fins al carrer Ramon Miquel i Planas i plataforma única amb prioritat invertida des de Ramon Miquel i Planas fins al carrer General Vives. Aquesta proposta es la que genera més consens en el grup groc i en el grup vermell. També es comenta que a l’inici del tram al passeig de la Bonanova s’hauria de posar algun element de dissuasió per a evitar que els vehicles pugin pel carrer Major.

  2. Plataforma única amb prioritat invertida (tot el tram superior). Aquesta proposta es compartida per la gran majoria dels participants del grup verd.

  3. Carrer amb la calçada segregada. Aquesta proposta és per a tot el tram. Una participant comenta que si els clients no poden passar i parar amb el cotxe per davant les botigues, aquests deixaran de comprar en els seus establiments. Aquesta proposta no genera consens en el seu grup de treball.

  4. Plataforma única sense circulació i carrer amb la calçada segregada. Un dels participants opta per la plataforma única sense circulació des del passeig de la Bonanova fins al carrer Ramon Miquel i Planas i mantenir la calçada segregada des de Ramon Miquel i Planas fins al carrer General Vives. Aquesta proposta no genera cap acord.

   

   

  Fitxa del procés

  Data d'inici:
  13/06/2014
  Data final:
  31/10/2014
  Àrees involucrades:
  Barri de Sarrià, zona delimitada per la Via Augusta, Pg. de la Reina Elisenda, Av. Foix i General Vives (Ronda de Dalt).
  Entitats o organismes involucrats:
  Districte de Sarrià - Sant Gervasi

  Documentació associada