Ciutat Democràtica

XXI Audiència Pública als nois i noies de Barcelona: Seguretat i ciutat

L’Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona arriba a la seva XXIa edició.

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual, l’alumnat de 6è de primària, secundària i educació especial, fan propostes a l’Ajuntament de la ciutat. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.

Es tracta d’establir uns espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajudin els nois i noies a entendre l’avui i fer propostes per al demà. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, el jovent presenta les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcaldessa.

Aquesta activitat potencia la participació dels nois i noies d’aquestes edats, alhora que els ajuda a conèixer els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Aquest curs 2015-2016 s’hi han apuntat un total de 11 escoles públiques i concertades de la ciutat, que representen més de 350 alumnes. El tema que es tractarà a la XXI Audiència Pública als nois i noies de Barcelona serà sobre la "Seguretat i ciutat", tema que es treballarà paral·lelament a nivell de districte.

Objectius

    1. Prendre consciència del sentit individual i col·lectiu de la seguretat en una societat democràtica.

    2. Comprendre la noció de seguretat com un bé comú i una responsabilitat compartida.

    3. Identificar els nivells d’actuació en matèria de seguretat personal i col·lectiva.

    4. Descriure les accions i iniciatives dels serveis municipals encarregats de la seguretat ciutadana.

    5. Elaborar propostes de millora en la seguretat individual i col·lectiva per mitjà de les capacitats d’argumentació.

    6. Adoptar valors com l’autonomia, l’opinió crítica, el respecte i el compromís cívic.

    7. Experimentar la participació ciutadana a partir de la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i els ciutadans més joves.

Activitats

Durant tot el procés, el professorat comptarà amb l’assessorament tècnic necessari. Per la seva banda, els nois i noies participants debatran les idees i propostes aportades per ells mateixos, amb vista a elaborar un manifest final consensuat.

  Treball als centres. El personal docent participant comptarà amb l’assessorament tècnic puntual i els materials didàctics necessaris.

  Trobades intercentres. Debat en el qual els nois i noies dels diferents centres participants aportaran les conclusions del seu grup i acordaran un únic document que es convertirà en el manifest que presentaran a l’alcalde en l’audiència pública.

   Xarxes virtuals. Es potenciaran, a través d’Internet, els espais virtuals de col·laboració per a accedir a la documentació i facilitar el diàleg entre l’alumnat participant en l’activitat.

   Jornada de redacció del manifest

  Lliurament del manifest provisional i petició de l’audiència pública al registre municipal.

  Celebració de l’audiència pública. Dins l’últim trimestre del curs escolar, se celebrarà l’audiència pública on els nois i noies lliuraran el manifest final a l’alcaldessa.

   Valoració de l’activitat i seguiment dels acords presos pel Consistori.

  Comissió de Seguiment. Es valora la constitució d'una comissió integrada pels nois i noies, elegits entre tots els participants, encarregada de realitzar el seguiment de les accions de retorn dels temes plantejats en el manifest.

Documentació associada

Fitxa del procés

Web del procés:
Wiki dels alumnes que participen aquest curs

Calendari

 Sessió informativa al professorat interessat

Data 22/09/2015

Horari 13:00 a 14:30 hores

Espai Jove La Fontana

(C/ Gran de Gràcia, 190)

 

Jornada de formació per a docents participants

Data 13/10/2015

Horari: 9:00 a 13:00 hores

Espai Jove La Fontana

(C/ Gran de Gràcia, 190)

 

Jornada de presentació

Data 03/11/2015

Horari: 09:45 a 12:00 hores

Centre Esportiu Municipal – Estació del Nord

 

Participants (escoles inscrites)