Ciutat Democràtica

21/05/2017 - 11:27

Els districtes es reforcen com a espais de participació descentralitzada

Participació. La Direcció de Democràcia Activa i Descentralització crea una nova figura dins l’estructura municipal: la persona responsable de Democràcia Activa que treballarà al territori per facilitar el paper actiu de tota la ciutadania.

Cada districte disposa des d’aquest mes de maig d'un responsable de Democràcia Activa, que tindrà una presència continuada al territori i esdevindrà la persona de referència en termes de participació. Aquesta figura, gràcies a la seva vinculació estreta als barris, permetrà reforçar les accions participatives de cada districte des d'una perspectiva descentralitzada.

Les seves tasques principals seran donar suport a les activitats del Districte, vetllar per la coordinació de tots els espais i processos, tenir una visió global i fer un seguiment i una avaluació de tots aquests espais per aplicar-hi millores de funcionament.

Amb el coneixement directe de la realitat del seu territori, la persona responsable de Democràcia Activa també podrà reforçar i impulsar una participació diversa. S’encarregarà, doncs, de garantir que en el disseny i l’execució de les accions es tinguin presents col·lectius i àmbits com la infància, l’adolescència, els joves, el gènere i la diversitat sexual, funcional i cultural.

La persona responsable de Democràcia Activa als districtes s’emmarca en un model de governança que aposta per la coproducció de les polítiques públiques amb la ciutadania. En aquest sentit, ajudarà a crear i consolidar mecanismes, espais, processos i projectes perquè el veïnat i l’Administració col·laborin en el disseny, la implementació, el seguiment i l’avaluació de la política pública.

Un comitè director format per una persona representant de cada àrea i de quatre districtes farà el seguiment de totes les accions relacionades amb els processos de millora de la qualitat democràtica i de la participació ciutadana.

Per dur a terme aquesta iniciativa, l’Ajuntament ha creat un equip tècnic d’onze persones, cinc de les quals procedeixen de les borses de treball que s’han convocat durant aquest mandat. L’equip està participant en un programa de formació intensiu sobre aspectes com la creació d’equips i l’organització interna, l’administració de política deliberativa, les eines per a la participació, l’enfortiment comunitari o la tecnopolítica i la comunicació.