Ciutat Democràtica

Soc de barri

Què són els òrgans de participació?

Són els punts de trobada entre la ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir les opinions i propostes dels barcelonins sobre les actuacions municipals.

Com són?

De tres maneres diferents: De durada indefinida o determinada per l’acord de creació de l’òrgan, de competència territorial, si el seu àmbit se circumscriu a un districte o barri determinat; o bé sectorials, en funció de la seva temàtica específica.

Qui els pot constituir?

Tothom! Es poden constituir a través d’una iniciativa de l’Ajuntament o, segons la futura normativa, per mitjà d’una iniciativa ciutadana.

Alguns d’aquests òrgans són oberts i s’hi pot intervenir.

Quines són les funcions dels òrgans de participació? 

 • Fer propostes, quan es demana una determinada actuació pública.
 • Plantejar modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.
 • Elaborar informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja desenvolupades.
 • Col·laborar en el desenvolupament d’alguna actuació (coproducció).

Quins són els òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona?

Els òrgans de govern del Districte són el Consell de Barri, el Consell Ciutadà, l’Audiència Pública i els consells sectorials.

I jo hi puc intervenir? 

I tant. La ciutadania hi pot assistir lliurement. Això sí: la intervenció oral en aquests òrgans s’ha de fer seguint les indicacions que marca la normativa.

El Consell de Barri

Què és i per a què serveix el Consell de Barri?

El Consell de Barri és un òrgan de participació ciutadana creat per resoldre totes les qüestions referents al barri. Un punt de trobada per millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat i augmentar la cohesió social.

Qui el forma?

El Consell de Barri està format pels regidors de Districte, els representants dels grups polítics, serveis, entitats i associacions i, evidentment, els ciutadans.

I què s’hi fa?

Parlar de plans, projectes i actuacions que tenen lloc al nostre barri. Un cop acordat tot, transmetem les propostes als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.

Audiència pública del Districte o fòrum ciutadà

El fòrum ciutadà o audiència pública, d’àmbit de districte, és la trobada en una data determinada dels responsables municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o programa d'actuació. En el cas dels districtes està regulada per les Normes reguladores del funcionament dels districtes i pels reglaments de cada Districte.

El desenvolupament de les audiències públiques facilita el treball en grup de tots els implicats i millora les relacions entre la ciutadania, els polítics i els tècnics municipals, cosa que es tradueix en una resolució positiva dels conflictes i de les demandes veïnals.

Les convocatòries de les audiències públiques tenen periodicitat bimestral i se celebren en diferents espais i equipaments dels diversos barris que componen el districte.

Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació ciutadana de l'Ajuntament. Es tracta d'un espai global de diàleg entre els poders públics municipals i el conjunt d'institucions de la nostra ciutat i la seva ciutadania.

El Consell de Ciutat és presidit per l'alcalde de Barcelona i hi són representats els grups municipals, els consells sectorials de participació, els consells ciutadans de districte, les associacions i institucions de la ciutat, persones d'especial rellevància ciutadana i persones triades aleatòriament entre les inscrites en el Registre Ciutadà.

El Consell Municipal d'entitats de Barcelona (CMEB)

El CMEB és l’espai global permanent i estructurat de diàleg entre l’Ajuntament i el conjunt de les entitats sense ànim de lucre de Barcelona. El CMEB debat i emet recomanacions i informes sobre les polítiques i iniciatives municipals d’especial interès per al sector de les entitats sense ànim de lucre.

La presidència del CMEB correspon a l’alcalde de Barcelona i la vicepresidència ha de ser assumida per un membre del Consell representant del sector associatiu. Són membres del plenari del CMEB els representants dels grups municipals, les associacions i entitats de segon i tercer nivell, tècnics municipals i experts i personalitats de reconeguda vàlua dins del sector de l’associacionisme

Els Consells Sectorials

Què són i qui els forma?

Els consells sectorials són òrgans de participació en què el Districte i la ciutadania debaten sobre un àmbit concret que pot ser sectorial o temàtic. En formen part les entitats i associacions interessades en la temàtica que es tracta, els grups municipals del Districte i els serveis i equipaments del districte de l’àmbit del Consell Sectorial.

Per a què serveixen?

 • Recollir propostes, quan es demana una determinada actuació pública.
 • Plantejar modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.
 • Elaborar informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja desenvolupades.
 • Col•laborar en el desenvolupament d’alguna actuació (coproducció).

El Consell Ciutadà de Districte

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. En formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials del districte i dels consells de barri, així com ciutadans a títol individual.

Té com a funcions:

 • Assessorar el Consell del Districte en la definició de les grans línies de la política i la gestió del districte i generar consens ciutadà sobre aquests mateixos punts.
 • Conèixer i debatre: el Programa d’actuació del districte, les ordenances i els reglaments generals del districte, els pressupostos municipals, els resultats dels indicadors de gestió del districte i els grans projectes del districte.
 • També exerceix la funció de donar suport als consells sectorials i de barri del districte.

Altres òrgans de participació del Districte

Els consells d’equipament i les comissions de treball són altres òrgans de participació que tenen com a finalitat elaborar estudis, organitzar activitats i fer-ne el seguiment en àmbits de districte, barri, sector o equipament.

Cada Districte determina quins seran els seus òrgans de participació a través de l’aprovació del seu cartipàs.