Ciutat Democràtica

Espais puntuals de participació

No tenen voluntat de permanència en el temps i responen a un objectiu que motiva la seva creació. Molt sovint poden ser alternatives més lleugeres i sostenibles que la solució clàssica de crear un nou consell estable de participació, i es pot optar per processos o taules temporals que canalitzen una preocupació temporal de la ciutadania.

Processos Participatius

Participació organitzada al voltant d’un projecte, oberta a la ciutadania afectada, i on els termes de la participació conformen un pacte entre els representants del govern municipal i els participants. Es desenvolupen per iniciativa de l’Ajuntament o a proposta d’un consell i, per descomptat, a partir d’una iniciativa ciutadana
Tot i que les normes del procés han d’estar molt clares per a tots els participants, no s’ordenen per cap reglamentació. Les fases que identifiquen un procés són: informació, reflexió, propostes, concreció, retorn, seguiment i avaluació.

Més informació sobre els Procesos Participatius.

 

Audiències Públiques

Són espais oberts a la ciutadania, on pot formular preguntes o fer suggeriments i propostes sobre els temes plantejats.

Les Audiències Públiques de Ciutat:
En aquestes audiències té molt pes la part informativa, ja que són els espais reservats per fer la presentació pública de qüestions especialment significatives de l’acció municipal –pressupost anual, Programa d’actuació municipal–, si bé la ciutadania pot intervenir formulant preguntes i propostes.

Les sessions s'organitzen de la manera següent:

  1.  Intervenció de la ponència del tema que s'ha de tractar.
  2.  Intervenció i posicionament del govern.
  3.  Intervenció i posicionament dels grups de l'oposició de menor a major representació.
  4.  Intervenció de la ciutadania, sense cap altra limitació que l'ús raonable del temps.
  5.  Rèplica del govern, quan s'escaigui.
  6. Conclusions de la ponència.

L'Audiència Pública de Pressupostos i Ordenances Fiscals  té com a finalitat debatre sobre la despesa i els ingressos (taxes, impostos, preus públics) de l'Ajuntament.

És convocada per l'alcalde o alcaldessa.

Els ciutadans i les associacions poden formular propostes o suggeriments en un espai d'Internet creat per a aquest efecte. Abans de l'aprovació definitiva del pressupost i de les ordenances fiscals es convocarà aquesta Audiència Pública, on l'alcalde o alcaldessa donarà compte de les aportacions rebudes i donarà resposta sintètica a aquestes aportacions.

Pressupostos municipals anuals.

 

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació a través de la qual l’alumnat (de 6è de primària, secundària i batxillerat) fa propostes a l’Administració municipal.

 

D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.

Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

 

Les Audiències Públiques de l’Estat del Districtes:

Espai de comunicació amb la ciutadania per al seguiment de l’acció del Consell de Districte.

Districte de Ciutat Vella

Districte de l'Eixample

Districte de Gràcia

Districte d'horta Guinardó

Districte de Les Corts

Districte de Nou Barris

Districte de Sant Andreu

Districte de Sant Martí

Districte de Sants - Montjuïc

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Consulta Ciutadana

Es pot organitzar una consulta sobre una qüestió concreta, a escala de barri, districte o ciutat. La iniciativa pot emanar del govern municipal o d’una iniciativa ciutadana.


Comissions

La seva durada respon al tractament d'un tema particular i la seva existència finalitza amb l'emissió d'un acord, unes propostes o unes recomanacions.

Comissió d’un consell territorial o sectorial: sovint, els consells creen comissions per tractar temes específics. Les comissions dels consells acostumen a tenir un format reduït, propi per al treball en grup, i estan formades per membres del mateix consell al qual rendeixen compte del seu treball.

 

Espai informal de participació

És de composició variable i discrecional: Davant un assumpte concret que no sigui propi d'un consell, per la seva temàtica o per la tipologia de les persones afectades o compromeses, es pot crear un grup informal per estudiar, analitzar, debatre i proposar.