Govern obert El govern de les persones

Fitxer d'entitats

El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat. La seva creació és prevista a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (art. 9) i està reglamentat mitjançant les Normes Reguladores del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes (B.O.P. 26/2/2004).

Estar inscrit en el Fitxer eximeix les entitats i grups de fet de l'obligació d'acompanyar a la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona o als seus ens instrumentals els documents que figurin en aquest fitxer i que estiguin actualitzats. També dóna dret a ser membre del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona i a rebre informació sobre participació i associacionisme.

Avui dia, el nombre d'entitats inscrites en el Fitxer és de 5.000 distribuïdes en 22 àmbits temàtics. Hi poden sol·licitar la inscripció les entitats sense ànim de lucre següents:

  • Entitats amb seu social a Barcelona que tinguin per objecte fonamental de la seva activitat els interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
  • Entitats que, dins del marc territorial de Barcelona, representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o similars.
  • L'Ajuntament analitza i difon periòdicament les dades del Fitxer per conèixer la situació i l'evolució del teixit associatiu de la ciutat.

Accés a les dades del Fitxer a través del portal de Dades Obertes

Consulta del fitxer general d'entitats ciutadanes