Ciutat Democràtica

Preguntes freqüents

Què és la participació ciutadana?

Entenem per participació ciutadana el dret que té la ciutadania d’implicar-se, de manera individual o col·lectiva i més enllà de la participació electoral, en l’elaboració, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques.

La participació ciutadana és un instrument d’aprofundiment de la democràcia representativa en implicar la ciutadania en el procés de l’actuació de l’Administració municipal, des de l’elaboració dels plans i programes dels diversos sectors fins a l’avaluació dels resultats obtinguts. Apropa la política a la ciutadania i contribueix a millorar el govern i les polítiques municipals.

La participació o implicació ciutadana s’expressa a través d’un conjunt d’activitats i d’instruments bidireccionals que fan possible que el Govern municipal pugui conèixer l’opinió i els suggeriments de la ciutadania sobre els afers municipals, tant a títol individual com col·lectiu, a través de les entitats, interioritzar-ne les aportacions i que aquestes influeixin en les polítiques municipals i en les accions que se’n desprenen. És, per tant, la base del nou model de governança basat en el principi de “governar amb la gent”.

Qui pot participar?

La participació és oberta al conjunt de la ciutadania a través de diferents canals.

Tothom hi pot participar, tots els ciutadans i ciutadanes a títol individual, o a través de la gran diversitat d’associacions i entitats que existeixen a Barcelona.

Què és el Registre Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona?

El Registre Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona és una eina, un mitjà, que agrupa ciutadans i ciutadanes que han manifestat la seva voluntat de participar en els afers de la ciutat en una base de dades que els permet format part del Consell de Ciutat o de la Comissió de Seguiment del Consell de barri, que són espais consultius de participació municipal.

L’Ajuntament informa periòdicament a les persones inscrites en el Registre dels principals afers municipals i d’assumptes relacionats amb la participació i l’associacionisme a la nostra ciutat.

Quins són els àmbits i canals a través dels quals puc participar?

L'Ajuntament disposa d'òrgans de participació de temàtica general del municipi, així com d'altres òrgans de participació de temàtiques concretes. Aquest òrgans es poden classificar en els que fan referència a tota la ciutat i els que tracten temes que es circumscriuen territorialment a un districte o a un barri.

La participació ciutadana en els diferents òrgans pot ser presencial o virtual. Per aquest motiu l'Ajuntament s'ha dotat de les eines necessàries per a fer possibles aquests canals de comunicació.

La participació ciutadana no està limitada exclusivament als òrgans de participació. A través de la xarxa informàtica i del Registre Municipal es poden comunicar suggeriments, queixes i incidències. Aquestes comunicacions milloren i faciliten l'actuació municipal.

Què és una associació?

La llei catalana d'associacions defineix les associacions com a "entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit".

Per tant una associació és una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particular, sense ànim de lucre. Per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics en relació amb l'objecte de l'associació, amb caràcter temporal o indefinit.

Quins són els òrgans de govern d'una fundació?

El patronat és l'òrgan de govern i representació de la fundació, vetlla perquè s'acompleixin la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació, a favor dels beneficiaris, dels fruits, rendes i béns de què disposa la fundació. Les persones que formen el patronat han d'estar involucrades en el dia a dia de la fundació i són els líders veritables de la fundació.

Entre les funcions que hauria de complir un patronat se'n poden destacar TRES de principals:

 • l'avaluació del treball que duen a terme els qui dirigeixen les fundacions; l'avaluació del treball que porta a terme el mateix patronat, és a dir, assegurar que realment es vetlla per l'objectiu fundacional;
 • la garantia que hi ha una justificació dels comptes de la fundació davant la societat, amb el grau més alt possible de transparència de les actuacions, i l'establiment de la mesura dels resultats i l'impacte social dels projectes i les activitats per ratificar el compliment de la missió.
 • El patronat ha d'estar integrat com a mínim per tres persones físiques o jurídiques. El nomenament de patrons s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions. En el cas de les persones jurídiques, s'hi ha d'inscriure també el nom de la persona física que la representa.

El patronat ha de tenir un president o una presidenta i un secretari o secretària, i ambdós càrrecs han de ser ocupats per persones que ostentin el càrrec de patró.

Quantes persones han de formar una associació?

Segons la Llei d'associacions, ha de tenir un mínim de 3 persones.

Quins passos cal seguir per crear una associació?
 • El primer pas és constituir l'associació: es reuneixen tots els socis fundadors i redacten l'acta fundacional de l'associació. És un document privat en el qual els socis fundadors acorden la creació de l'associació, l'aprovació dels estatuts i l'elecció de la junta directiva.
 • El segon pas són els estatuts de l'associació. Els estatuts són les normes per les quals s'ha de regir l'associació. Les normes han de servir les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de l'associació. Hi ha uns models d'estatuts que es poden consultar a: http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=5498
 • El tercer pas és inscriure l'associació en el Registre general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. Aquest òrgan porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i professionals (sindicats i patronals), les quals tenen registres específics. Per ser reconegudes oficialment, totes les associacions han de tenir personalitat jurídica i és obligatori estar inscrites en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer els tràmits per ser registrades podem consultar: aquest enllaç.
 • El quart pas, optatiu, és inscriure l'associació en Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.
Quins són els continguts dels estatuts d'una associació?

Contingut dels estatuts

• Denominació • Règim disciplinari • Finalitats determinades • Drets i deures • Domicili • Procediment de modificació dels estatuts • Àmbit • Patrimoni fundacional • Òrgans directius i manera d'administració • Destinació del patrimoni social • Admissió i pèrdua de la qualitat de soci

Denominació: La denominació de les associacions ha de fer referència a les finalitats estatutàries de l'associació o a l'objecte principal i tenir algun nom que la singularitzi. No són admissibles les denominacions que consisteixin exclusivament en l'expressió d'un territori, que indueixin a error respecte a la naturalesa de l'associació, en especial mitjançant l'adopció de paraules o conceptes propis de persones jurídiques diferents, que incloguin expressions contràries a les lleis o que atemptin contra el dret de les persones. La denominació de l'associació no pot coincidir amb la d'una altra entitat preexistent ni assemblar-s'hi tant que indueixi a confusió sobre la identitat de l'associació. Les associacions poden tenir símbols d'identificació.

Finalitats determinades: S'han de fixar les finalitats que es proposa servir l'associació, redactades com més concretament i clarament millor. No s'hi poden incloure fins propis de figures que no siguin associacions (corporacions públiques, societats mercantils, societats civils) ni fins propis d'associacions que es regeixin per lleis especials (religioses, polítiques, sindicals i esportives amb competicions oficials; cooperatives, mutualitats, associacions administratives de propietaris, entitats urbanístiques, etc.).

Domicili: S'ha de fer constar el domicili principal (cal indicar-ne el carrer, el número i la localitat) i, si és el cas, altres locals de l'associació. Àmbit: S'ha d'especificar l'àmbit d'acció territorial en què l'associació desplega principalment les seves funcions. La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques és competent per resoldre sobre la inscripció en el Registre d'aquelles associacions que exerceixen principalment les seves funcions a Catalunya. Si l'àmbit sobrepassa Catalunya, l'expedient s'ha de resoldre al Ministeri de l'Interior, al qual la Direcció General trametrà la documentació.

Òrgans directius i manera d'administració: És preceptiva l'existència de dos òrgans: l'assemblea general, integrada per tots els socis, i la junta directiva. S'han de regular les competències i el funcionament de l'assemblea general ordinària i de l'extraordinària, com també l'estructura de la junta directiva. No és necessària una segona convocatòria.

Admissió i pèrdua de la qualitat de soci: Cal establir-ne les normes concretes i determinar l'òrgan directiu que se n'encarregarà.

Règim disciplinari: S'ha d'especificar el procediment general del règim disciplinari. Drets i deures: S'han d'esmentar tots, sense ometre el de veu i vot de tots els socis a les assemblees generals i el d'elegir i ser elegits membres de la junta directiva (llevat que la seva condició sigui merament honorífica).

Procediment de modificació dels estatuts: Cal establir el procediment per modificar els estatuts, que sempre s'ha d'acordar en l'assemblea general.

Patrimoni fundacional: Cal especificar la quantitat concreta que constitueix el patrimoni o bé posar de manifest que no n'hi ha. Així mateix, s'han de concretar els recursos econòmics previstos. Destinació del patrimoni social: En el cas de dissolució de l'entitat, el patrimoni s'ha de cedir a una entitat cultural, benèfica, etc. Mai no es podran repartir els fons entre els socis.

Com es pot aconseguir el certificat digital per a un associació o d'una fundació?

El certificat digital és un document electrònic signat a través d'un conjunt de requisits que fan possible garantir la identitat de l'autor del missatge o transacció electrònica. Aquest certificat ha de ser emès per una Autoritat de Certificació.

El certificat electrònic es pot emmagatzemar al navegador del propi ordinador, en una memòria USB, en un CD o bé en un xip integrat en una targeta com per exemple el DNI electrònic. Per accedir al certificat digital s'ha de fer a través d'un PIN, un número secret que només coneix el propietari (com el PIN del mòbil).

El certificat digital permet que al seu titular:

 • S'identifiqui davant tercers en establir comunicacions a través d'Internet.
 • S'asseguri que la seva identitat no és suplantada.
 • Signi documents electrònics amb validesa legal.
 • Protegeixi la confidencialitat de la informació enviada.
 • Garanteixi la integritat de la informació intercanviada entre les dues parts.
 • Realitzi tràmits i consultes en línia amb tota garantia, agilitant-ne les gestions posteriors.

Amb el certificat digital l'usuari podrà signar documents i correus en format electrònic, o identificar-se davant de portals d'Internet per fer tràmits amb tota seguretat i confidencialitat.

Certificats admesos per l'Ajuntament de Barcelona

Entitat certificadora Certificats digitals per a ciutadans i/o per a professionals autònoms, Certificats digitals per a empreses i entitats ANCERT, Agencia Notarial de Certificación ANCERT, Certificados Notariales Personales ANCERT, Certificados FEREN ANCERT, Certificados para Empleados ANCERT, Certificados Notariales Corporativos FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre FNMT Classe 2, CA FIS FNMT Classe 2, CA JUR ANF Autoridad de Certificación ANF Classe 2 de persona física, ANF AC Classe 2 Persona Jurídica, AC Camerfirma, AC Camerfirma RACER AC, Camerfirma Certificados Camerales, AC FirmaProfesional, CA1 CATCert, Agència Catalana de Certificació CATCert EC-IDCat. 

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emet certificats de manera gratuïta i disposa de la xarxa d'oficines de Agència Tributària per poder obtenir aquest certificat. La informació i l'inici del tràmit d'obtenció del certificat digital es fa a través del web: http://www.fnmt.es/index.php?lan=ca

Què aporta la participació ciutadana?

Promou els valors del civisme, la participació activa, la democràcia, el respecte, la tolerància, el debat i el consens.

Fomenta el sentiment d'implicació i estimació per la ciutat, el districte o el barri. Reforça els llaços d'identitat, el sentiment de pertinença i la cohesió social.

Crea nous àmbits, presencials o virtuals, que afavoreixen que els ciutadans, les entitats i l'administració es coneguin i estableixin relacions entre ells.

Fomenta la implicació de les persones amb els objectius col·lectius. Millora la relació entre administració i ciutadania i la relació entre l'individu i la col·lectivitat. El ciutadà no només rep l'acció de govern i la valora en els processos electorals, sinó que participa activament i influeix en la presa de decisions sobre diferents projectes del municipi, districte o barri.

Permet millorar l'acció de govern. La fa més propera al ciutadà, més transparent i més coherent amb realitat social.

Promou la corresponsabilitat. : Millora la comunicació qualitativa i quantitativa entre l'ajuntament i la ciutadania.

Com es pot participar?

A través dels diferents instruments virtuals i presencials que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania.

 La participació presencial és oberta al conjunt de la ciutadania en els consells de cadascun dels barris de Barcelona, en què el consell de barri és el canal més proper per a la participació, als consells de districte i les audiències públiques de districte. També en els processos participatius que el Govern municipal dirigeix als ciutadans afectats per un tema en concret.

Per a la participació virtual hi ha diversos canals, entre els quals l'adreça electrònica participacio@bcn.cat , el telèfon d’informació i atenció ciutadana 010 o l’apartat d’Atenció Ciutadana al web municipal www.bcn.cat. Podeu informar-vos dels diferents canals de participació en aquest mateix web. www.bcn.cat/participacio

A través d’aquests canals i en el Registre Municipal es poden comunicar suggeriments, queixes i incidències. Aquestes comunicacions milloren i faciliten la gestió dels serveis municipals.

Així mateix, també s'hi pot participar associant-se a una entitat de les moltes que són membres d’alguns del espais estables de participació municipal, com els consells sectorials de ciutat i els de districte. Existeixen consells sectorials de diversos àmbits, com ara benestar social, educació, dones, gent gran, immigració, salut, medi ambient...

Com puc inscriure'm en el Registre Ciutadà?

La inscripció, de caràcter gratuït, s’haurà de formalitzar emplenant el formulari que trobareu a l’enllaç del Registre Ciutadà amb les dades següents: nom i cognoms, DNI, data de naixement, adreça postal, districte i barri, telèfon i adreça de correu electrònic.

De què serveix participar i de quina manera afecta les polítiques públiques?

La implicació de la ciutadania en la governabilitat pública és bàsica i necessària per a l’èxit d’aquesta. L’Ajuntament de Barcelona està plenament obert a tots els suggeriments i idees que arribin de la ciutadania, com a part bàsica per configurar i portar a terme les polítiques públiques i la definició dels objectius de la ciutat.

Què és una fundació?

La fundació es defineix legalment com a entitat sense ànim de lucre constituïda per un o diversos fundadors mitjançant l'afectació d'uns béns o uns drets de contingut econòmic i la destinació dels seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. La fundació es constitueix mitjançant l'atorgament de la carta fundacional .

La fundació també es pot constituir mortis causa mitjançant la destinació d'un patrimoni testamentàriament a finalitats d'interès general.

Com es crea una fundació?

Per poder crear una fundació cal:

 • Un fundador o fundadors
 • Un patrimoni
 • Una finalitat lícita i d'interès general.

Per constituir la fundació és obligatori comptar amb l'escriptura pública de la carta fundacional.

Quins òrgans de govern ha de tenir una associació?

Una associació ha de tenir com a mínim:

 • Una assemblea general de socis, que és l'òrgan suprem de govern de l'associació.
 • Una junta directiva, que ha de tenir l'estructura que es determini als estatuts i que generalment està formada per un president, un secretari, un tresorer i vocals.

El procediment d'elecció de la junta directiva es fa a l'assemblea general, entre tots els socis, i és per majoria.

Com es tramita el NIF d'una associació?

Un cop l'associació està inscrita provisionalment en el Registre de Dret i Entitats Jurídiques s'ha de demanar el número d'identificació fiscal o NIF a les delegacions d'Hisenda. Aquest document és necessari per tal de poder iniciar l'activitat econòmica de l'associació, com per exemple emetre factures.

La documentació que cal presentar a Hisenda és:

 • El model 036 d'Hisenda emplenat
 • Una còpia de l'acta fundacional, els estatuts i la sol·licitud presentats en el Registre de Dret i Entitats Jurídiques
 • Una fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el model 036 (que ha de ser un dels socis fundadors)
Què és el Fitxer d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona?

El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat.

Estar inscrit en el Fitxer eximeix a les entitats i grups de fet de l'obligació d'acompanyar a la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona o als seus ens instrumentals els documents que figurin en aquest Fitxer i que estiguin actualitzats. També dóna dret a ser membre del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Poden sol·licitar la inscripció les següents entitats sense ànim de lucre:

 • - Entitats amb seu social a Barcelona que tinguin per objecte fonamental de la seva activitat els interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
 • - Entitats que, dins del marc territorial de Barcelona, representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o similars.

Consulteu aquest enllaç si voleu inscriure la vostra entitat en aquest fitxer.

Les entitats inscrites rebran informació sobre la convocatòria de subvencions, els processos participatius que engegui l'Ajuntament de Barcelona, així com les convocatòries d'audiències públiques i altres iniciatives participatives.

Es pot transformar una associació en fundació?

Les persones jurídiques es poden transformar, conservant la personalitat, si les normes que les regulen ho permeten i les del tipus de persona jurídica que pretenen assumir no ho prohibeixen. Les associacions es poden transformar només en una altra persona no lucrativa.

L'acord de transformació ha de ser adoptat per l'assemblea general de l'associació amb els quòrums d'assistència i d'adopció d'aquest tipus d'acord exigits als estatuts o, si els estatuts no els estableixen, amb els quòrums fixats a l'article 324-1 del llibre III. L'acord de transformació ha de contenir les mencions exigides per a la constitució d'una fundació, incloent-hi la dotació inicial, el nomenament del patronat i les modificacions estatutàries pertinents.