Ciutat Democràtica

Nova normativa de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.

Les Normes reguladores de la participació ciutadana, vigents des del 2002, van ser una actualització de les anteriors aprovades l'any 1986 i, després de gairebé dotze anys, ha arribat el moment de fer-ne una segona revisió, amb novetats, millores tècniques i que s'adequa també a la Carta municipal.


En aquest sentit, l'11 de desembre passat la Comissió de Presidència i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, inicialment, del Reglament de participació ciutadana, el Reglament general d'organització i funcionament dels districtes i el Reglament intern del Consell de Ciutat. La ciutadania, les associacions i entitats interessat a conèixer els continguts i fer-hi les aportacions que creguin oportunes, trobaran es textos disponibles a la pàgina web municipal.

L'expedient, per a la seva consulta, està exposat al públic a la Secretaria Delegada de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona (Pl. Sant Miquel, 4-5, planta 3a), en horari de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, des del dia 4 de gener de 2014, durant un termini de 90 dies a comptar de l'endemà de la seva publicació.

A més del tràmit legal que permet fer al·legacions a la proposta de la nova normativa, s'obre un procés participatiu que fa possible, d'una manera menys formal, fer-hi aportacions fins al dia 23 d'abril.

Fes les teves aportacions!

Fitxa del procés

Data d'inici:
27/01/2014
Àrees involucrades:
Barcelona
Web del procés:
Nova normativa participació