Ciutat Democràtica

Procés Participatiu del PAM 2012-2015

El procés participatiu PAM 2012-2015 es va iniciar el 8 de març de 2012, un cop aprovat el document de bases el 22 de febrer de 2012 i va finalitzar el 3 de maig del mateix any.

Destaca que durant aquest període es va establir un debat ampli debat amb la ciutadania , les entitats i els partits polítics, fruit del qual es va obtenir un segon document - el projecte PAM-, aprovat inicialment a la Comissió de Presidència i Règim Interior del 20 de juny, i que va donar lloc al període d'informació pública que, després de ser prorrogat, es va allargar del 5 de juliol al 5 de setembre. Durant aquest període es fa fer tràmit d'Audiència Pública i les votacions dels consells de districte i del Consell de Ciutat .

Per tal d'ordenar el procés de participació de la ciutadania i desenvolupar-lo, es divideix en tres fases clarament diferenciades:

  • Fase d'informació i comunicació
  • Fase d'aportacions ciutadanes
  • Fase de devolució

El procés de participació va incloure la celebració d'una audiència pública en què es va fer una síntesi del procés. L'acta de l'audiència i la informació sobre els resultats del procés participatiu va constituir la Memòria participativa, que es traslladà als òrgans de govern de l'Ajuntament o i dels districtes perquè en donin l'aprovació corresponent.

 

Fase d'informació i comunicació

Per mitjà dels òrgans participatius i d’una campanya publicitària, el Govern va informar els ciutadans del procés participatiu del PAM i de com ses podia participar. En aquesta fase es van desenvolupar accions que tenien com a objectius principals:

  • Informar de què era el PAM i els PAD i la seva finalitat.
  • Donar a conèixer el document inicial del PAM.
  • Informar del procés participatiu: dels objectius, dels canals i els espais per participar-hi i del calendari.
  • Incentivar la participació.

Fase d'aportacions dels ciutadans i les ciutadanes

L’Ajuntament proporcionà els canals i espais participatius adequats perquè tots els ciutadans que així ho desitgessin poguessin  participar, comunicant les seves opinions, aportacions o propostes, ho puguin fer.

Les modalitats de participació van ser presencials ( espais de participació municipals, òrgans de participació, comissions i altres espais puntuals de participació, entitats, associacions, grups veïnals ) i no presencials (butlleta en paper - editada també en Braille i en edició ampliada-), butlleta electrònica - per web, facebook, telèfon del civisme, telèfon mòbil- , i via twitter.

El total de butlletes recollides PAM 2012- 2015 va ser de 26.045 amb un pressupost global del procés de 400.873€ mentre que l'anterior edició PAM 2007- 2011 van comptabilitzar-se 28.503 butlletes recollides amb un pressupost global del procés  de 1.482.778€.

Fase de devolució

L’Ajuntament, com a impulsor del procés participatiu, i en compliment del que estableixen les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana i el Pla director municipal de participació ciutadana,  va donar una resposta raonada a totes les propostes i les aportacions dels ciutadans i les ciutadanes que així ho demanaren.

L’Ajuntament elaborà una memòria que va incorporar tota la informació que generà el procés participatiu de ciutat i de districtes.

Un cop aprovat el Programa d'actuació municipal 2012-2015, des d'aquest web van ser accessibles tots els documents  del procés, i també s'hi va poder fer el seguiment de l'estat d'execució i avaluació del Programa d'actuació municipal i del Programa d'actuació de cadascun dels deu districtes de la ciutat.