Ciutat Democràtica

Estratègia de la bicicleta

  • Bicicletada

La mesura Estratègia de la bicicleta per Barcelona vol donar continuïtat al Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU 2013-2018) que és l'instrument de planificació on es defineixen les línies d'actuació que han de governar la mobilitat en els propers anys tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap un model de mobilitat més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. El conjunt de mesures que conté el PMU 2013-2018 estan encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l'ús del transport públic col·lectiu i a reduir l'ús del vehicle privat i, en general, a que la mobilitat de la ciutat s'orienti a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

L’estratègia de la bicicleta per Barcelona s’està treballant en el marc del grup treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat. Així mateix, són les entitats del Pacte per la Mobilitat les que han de realitzar el seguiment del desplegament de les iniciatives en les que l’estratègia es tradueixi, entre les que es preveu incloure accions de conscienciació i de promoció de l’ús de la bicicleta, les quals s’impulsaran en coordinació i coresponsabilitat amb els diferents agents implicats.

Estructura participativa i agents implicats:

 

Composició del Grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat (reunions periòdiques).

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Ciutat
Entitats o organismes involucrats:
Grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat.