INFORMES MODEL ABC (COSTOS BASATS EN ACTIVITATS)

L’Ajuntament de Barcelona ha estat dels primers a l’Estat Espanyol en incorporar el model ABC, acrònim anglès d’Activity Based Costing (Costos Basats en Activitats), com sistema pel càlcul dels costos dels serveis que presta, i que recull els costos directes propis de cada activitat finalista i els indirectes provinents de l’estructura i permet, per tant, obtenir els indicadors de costos unitaris dels diferents equipaments i serveis municipals.

L'objectiu és passar de la “cultura de la despesa”, amb la que treballen la majoria d’administracions públiques, a la “cultura del cost” que posa el focus en la productivitat, l’eficiència i la qualitat en la provisió dels béns i serveis.

A banda de respondre als requeriments legals, el model ABC permet millorar la gestió pública, amb l’obtenció d’un pressupost executiu més racional on la pressa de decisions es realitza en base a una informació acurada; també facilita que la ciutadania tingui accés detallat a com es gestionen els diners públics, complint amb el principi de transparència i govern obert que impulsa el consistori.

Conceptes

Costos segons tasques obligatòries i no obligatòries

Dins els processos finalistes s’hi troba el catàleg de serveis obligatoris per a l’Ajuntament, d’acord amb la legislació vigent. Així doncs, tots els serveis obligatoris estan prestats per alguna de les activitats definides en el model i per tant es poden identificar.

Costos per naturalesa

Donat que la comptabilitat pressupostària només distingeix la naturalesa del cost segons els capítols, s’ha definit el concepte de factor de cost, que servirà per a distingir la naturalesa del cost de cada una de les tasques, i per tant del procés i/o de l’Ajuntament en general. En aquest sentit es pot diferenciar quina part del cost te el seu origen al personal ,als subministraments, o a la contractació externa, per citar-ne d’alguns.

Traçabilitat dels costos

Es pot observar la composició de cost de cada una de les tasques, és a dir, quina part correspon a costos directes i quina part a costos indirectes amb la tipologia desglossada d'aquests últims.

Finançament

Relaciona el cost de les tasques realitzades amb les aportacions que les corresponen, assignant-les amb el màxim grau de detall possible (tasca, activitat, subprocés o procés). La intenció és mostrar com es financen les tasques en funció de l’aportació de l’usuari del servei o de les Administracions o empreses privades receptores de l’activitat; d’aquesta manera el finançament propi emergeix com a diferència calculada entre el cost de la tasca i les aportacions exògenes, sempre que l'agregat d'aquestes no iguali o superi l'import dels costos, ja que en aquest cas la cobertura municipal es considera nul·la.

Indicadors

Juntament amb l’anàlisi de totes les activitats que es porten a terme a l’Ajuntament s’han definit una sèrie d’indicadors relacionats amb el cost de les activitats per tal de poder seguir l’evolució anual dels costos dels serveis que presta l’Ajuntament. Aquests formen el pilar bàsic de la informació que facilita el model de costos ja que permet conèixer el cost unitari de les tasques be sigui per ciutadà o per unitat de prestació del servei.

Informes dels costos dels processos i districtes

  Corporació (processos i districtes) 2014 2015

Informe corporatiu

  Memòries dels Processos 2014 2015
Urbanisme
Medi ambient i Serveis Urbans
Qualitat de vida i Igualtat
Esports
Mobilitat
Guàrdia Urbana
SPEIS
Ensenyament
Cultura
Promoció Econòmica
Infraestructures i Coordinació Urbana
Habitatge
  Memòries dels Districtes 2014 2015
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí